One thought on “Rừng Lá Thấp

  1. “Lá rừng che kín đường về phồn hoa… .” Phải chi có cái nút like tôi bấm cho tiện nhỉ. Ảnh đẹp. Rất đời.

Comments are closed.