Sáng Chủ Nhật ghé siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần tới vì hạng chế ra ngoài, nếu không cần ra ngoài thì ở nhà cho an toàn. Hôm nay ở tiểu bang North Carolina, nơi tôi đang sống, đã có đến hơn 300 người bị nhiễm bệnh Corona virus, nhưng chưa người nào chết. Mới mấy ngày trước dưới 100 người mà hôm nay lên quá trời.

Continue reading