Buổi chiều của tôi, tài trợ bởi Mẹ tôi. Mùa đại dịch mà có đầy đủ trái cây ăn là mừng rồi.

Buổi chiều của tôi