Tôi vẫn là independent voter (không theo đảng nào ở Mỹ). Có năm tôi bỏ phiếu bên Blue (đảng Democrat), và cũng có năm tôi bỏ phiếu bên Red (đảng Republican). Thường tôi đọc và tìm hiểu những người ra ứng cử, xem quan điểm, suy nghĩ, và nhân cách của họ có giống như tôi nghĩ. Và những nguyên tắc làm người, chính sách cho quốc gia, cho người dân, và v.v. Tôi có thể nói tôi là progressive. Tôi tin rằng con người và xã hội cần và phải tiến tới, lúc nào cũng nghĩ đến tương lai, và đặc biệt không được “lùi lại”. Và những giá trị truyền thống bảo thủ sẽ không đi đến đâu, sẽ không tạo được sự đổi mới và khai sáng cho cuộc sống, con người, và xã hội.

Continue reading