Cũng như những ngày Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn), gia đình họp lại ăn uống cả ngày.  Và sau đó là chuận bị Black Friday shopping :).  Năm nay tôi ăn và ăn.  Tôi cũng sợ những ngày lễ, nhà nào cũng ăn, đi đâu cũng ăn, đến đâu cũng thấy đồ ăn và mời ăn.  Đến giờ là tôi sợ ăn uống lắm vì mấy ngày lễ ăn quá trời.  Ở Mỹ vào mấy ngày lễ là ăn và sau đó phải diet.  Tháng 12 cũng vậy vì sắp đến Noel và New Year.  Tôi cũng sợ mấy ngày này, dù vui và ăn chơi nhiều nhưng ăn chơi thì ăn chơi, vẫn không quên nhiệm vụ. Mà ăn chơi quá thành ra lười.  Như tuần rồi, sau lễ không làm gì và cũng không có motivation làm gì hết :(.  Thôi dành chịu, cố giắng và hy vọng.  That’s all I can do!.

Continue reading

I am thankful ... 11/2011

Today is Thanksgiving in the U.S.A.  I am thankful for everyday that I’ve lived, and for everything that I’ve had and experienced.  I am thankful for the family that I have, and the love and supports that they’ve given.  I am thankful for the friends that I have, and the joys and the fun that we’ve shared together.   I am thankful for the new blog friends that I’ve known, and the comments that you’ve made.  And lastly, I am thankful for every moments in life and all the wonderful things life has to offer, and I cherish them dearly.