About

To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour…

Trong mỗi hạt cát ta nhận ra thế giới
Trong mỗi đóa hoa ta nhìn thấy thiên đường
Trên bàn tay người chứa cõi vô biên
Một giây lát mà lại là vĩnh cửu…