Những ngày không ra ngoài (138): đại dịch Covid-19

Ngày này năm 2020, tôi bắt đầu viết bài blog đầu tiên về đại dịch Covid-19, lúc đó đang phát mạnh ở bên nước Ý và Âu Châu. Lúc này bên Mỹ cũng bắt đầu vào giai đoạn mà bây giờ nhìn lại là phải chi có chuẩn bị và bảo vệ an toàn thì có lẽ đại dịch sẽ chậm lại. Nhưng chuyện xong đã xong, người chết cũng chết, và nhiều chuyện xấu đã xảy ra cũng đã xảy ra, và bây giờ bắt đầu từ từ trở lại bình thường. Một năm qua rất mau, nhưng cũng rất chậm và có nhiều lo lắng cho người thân, cho xã hội và v.v.

Viết vài dòng để nhớ lại 1 năm bắt thường cũng bắt đầu trở lại bình thường.