Categories
Music

Reel to Reel (Pioneer RT 909)

Và sẽ bắt đầu chơi nhạc băng cối. Băng cối cũng là những băng xưa thật là xưa, như trở lại thời 60’s hay 70’s. Giờ tìm kiếm 1 số băng cối hay sẽ thu âm qua băng cối nữa là nghe thôi. Tôi đang tìm mốt số nhạc Việt pre 75 để nghe qua băng cối.

Pioneer RT 907 reel to reel
Pioneer RT 907 reel to reel