Categories
Me

Work from Home

Những ngày tôi làm ở nhà (work from home), đây là set up, cho dù máy camera không có liên can gì đến việc tôi làm, nhưng tôi đang muốn đi chụp ảnh lại. Vì vậy tôi để máy camera trên bàn làm việc để nói cho tôi và nhắc nhở rằng tôi phả mang máy theo mỗi lần ra ngoài, lang thang chụp ảnh. Dường như tôi đang cần cảm giác, và khi đi chụp ảnh là nguồn cảm hứng cho tôi. Có cảm hứng là tôi có nhiều ý tưởng và động lực cho nhiều chuyện khác. Mong là vậy!