Categories
Travel

North Myrtle Beach

Cuối tuần tôi làm 1 chuyến đi ra biển North Myrtle Beach. Biển này và biển Wrightsville Beach là gần nhà tôi nhất. Mỗi lần tôi thèm mùi biển là chạy ra 2 biển này. Tôi chỉ cần chút không khí và nắng biển là tôi vui. Tuy giờ chưa vô mùa Hè, nhưng nắng ở ngoài biển đã gắt. Tôi về lại thấy tôi rất tan.

Sáng biển còn vắng. Trưa chút là dân ra phơi nắng. Nước còn lạnh cho nên chưa tắm được.