Categories
Me

2024 Solar Eclipse

Hôm nay Solar Eclipse (Nhật Thực) đang đến một nửa nước Mỹ. Tôi ở thành phố Charlotte, bang North Carolina chỉ được 80-90% nhật thực khi mặt Trăng “ăn” mặt Trời.