Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (2)

Hoa Peony (Mẫu Đơn) đầu tiên ra nụ. Cây này trồng sau nhà, dưới cái deck. Và mấy cây khác cũng bắt đầu ra nụ. Tháng 4 sẽ là tháng của hoa Peony.