Categories
Photography

July 4th, Ngày Độc Lập (2)

Viết vài dòng cho bạn nào có dịp ghé qua thủ đô DC đi xem pháo bông vào ngày lễ July 4th (Lễ Độc Lập ở Mỹ), và ghi lại 1 chút học hỏi chụp pháo bông.