Categories
Me Travel

Hello Sydney

1 bức tường ở thành phố Sydney, Australia
Opera House, Sydney, Australia
Trên phà nhìn qua cây cầu Sydney Harbor Bridge và Opera House, Sydney, Australia
Clock at Central Station, Sydney, Australia