Thời Covid, chỉ bao nhiêu đây – vui sướng trong không gian yên ả.