Những ngày không ra ngoài (143): đại dịch Covid-19

Promotion của quán bánh Krispy Kreme là ai đã chích Covid-19 vaccine và mang giấy đến là được 1 bánh doughnut trong năm 2021. Mọi ngày có thể đến lấy 1 bánh trong năm nay. Vậy là tôi cũng mang giấy Covid-19 vaccine đến lấy 1 bánh ăn.

Được 1 bánh doughnut