Categories
Travel

North Myrtle Beach

Cuối tuần tôi làm 1 chuyến đi ra biển North Myrtle Beach. Biển này và biển Wrightsville Beach là gần nhà tôi nhất. Mỗi lần tôi thèm mùi biển là chạy ra 2 biển này. Tôi chỉ cần chút không khí và nắng biển là tôi vui. Tuy giờ chưa vô mùa Hè, nhưng nắng ở ngoài biển đã gắt. Tôi về lại thấy tôi rất tan.

Sáng biển còn vắng. Trưa chút là dân ra phơi nắng. Nước còn lạnh cho nên chưa tắm được.

North Myrtle Beach
North Myrtle Beach
North Myrtle Beach
North Myrtle Beach
North Myrtle Beach
North Myrtle Beach