Categories
Photography

Flying me to the Moon

Sau vài tuần nhà blog bị sụp vì tụi hosting server đi theo ông bà.  May là trước khi mình đi bụi, mình có backup.  Nếu không có backup là chết vì tụi hosting, cả mấy tuần nay mà chưa cho mình access để lấy ra data và files.  Thêm có dịp cho mình thời gian chỉnh lại blog và lấy quyền lại cái domain name.  Sau này tụi hosting server có sụp nữa, sẽ không có mất nhiều thời gian transfer qua chổ khác.

Sau mấy tuần không blog, chắc phải blog bụ lại quá 🙂