Daily Archives: May 3, 2020

Những ngày không ra ngoài (50): đại dịch Covid-19

Những ngày không ra ngoài, và cách ly xã hội và người vì đại dịch Covid-19, dường như tôi bận việc và nhiều việc ở nhà để làm. Nhớ lại lúc chưa đại dịch, tôi cũng làm này làm kia, nhưng không nhiều bằng bây giờ. Có lẽ, ở nhà rảnh, kiếm chuyện làm cho không chán và có năng suất. Với lại, bây giờ những project nhà cần hay muốn làm là tốt vì có thời gian nhiều. Mai kia, cuộc sống và xã hội trở lại bình thường, và mỗi ngày phải chạy theo thời gian, còn đâu thời gian rảnh mà làm.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (50): đại dịch Covid-19