Categories
Me

2/18/24

Sáng nay tôi ghé qua nhà ông bà già xem có tình hình hay chuyện gì không. Tôi vô nhà và nghe bà già tôi đang bị cảm (không nặng lắm). Tôi chỉ nghe đến tiếng cảm là tôi sợ. Năm nay tôi bị 2 lần, mết quá trời. Mong là về không bị cảm theo.

Tôi có Apple watch cũng được 3 tháng. Tôi chọn đi chọn lại mấy cái settings và chọn mấy cái Apple watch face, và cuối cùng chọn 2 cái này. Cái đầu cho minimalism, cái kia cho lúc cần muốn biết thêm về thời tiết, ngày giờ, và v.v.

Apple Watch Screen
Apple Watch Screen
Apple Watch Screen
Apple Watch Screen