Categories
Me

2/21/24

bộ tách mới mang ra làm cappuccino. Không biết cappuccino ngon vì tôi làm hay vì có bộ tách mới? Có lẽ cả hai! Tôi rất hài lòng với sự lựa chọn màu và bộ tách này. Có dịp sẽ chơi luôn nguyên bộ khác nhau.

Cappuccino đầu tiên với notNeutral cup.

notNeutral cup
notNeutral cup